Anunt Licitatie - Organizare licitatie publica - Municipiul Onesti

 Anunt Licitatie - Nr. 26.596 din 19.05.2021 - Organizare licitatie publica deschisa cu oferte in plic inchis, module, spatii, terenuriaflate in proprietatea publica a Municipiului Onesti, conform HCL nr.95/19.04.2021, nr.38/24.02.2021 si nr. 62/ 24.03.2021, publicat in 25.05.2021!