Anunt Licitatie - Organizare licitatie publica - Municipiul Onesti

 Anunt Licitatie - Nr. 29.244 din 03.06.2021 - Organizare licitatie publica deschisa cu oferte in plic inchis, module, spatii, terenuriaflate in proprietatea publica a Municipiului Onesti, conform HCL nr.228/23.12.2019, nr.37/24.02.2021 si nr. 122/ 26.05.2021, publicat in 09.06.2021!